REGULAMIN SKLEPU sklep.jedyna-taka.pl

§ 1
[Informacje ogólne]
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Fundacji Jedyna Taka – należy rozumieć przez to Fundację Jedyna Taka z siedzibą przy
ul. Słowackiego 15/2, 87-720 Ciechocinek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000453750, NIP: 8911623477, REGON: 341406755,
adres e-mail: fundacja@jedyna-taka.pl,
telefon: + 48 884 000 778 ,
b) Sklepie – należy przez to rozumieć Sklep internetowy prowadzony przez Fundację Jedyna Taka pod adresem http://sklep.jedyna-taka.pl/,
c) Produkcie – należy przez to rozumieć rzeczy będące w ofercie handlowej Sklepu ,
d) Kupującym – osoba dokonująca zakupu Produktu przez formularz na stronie internetowej Sklepu,
e) Konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).
2. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest komputer
z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 2
[Obowiązki Kupującego]
1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia na Produkt. Kupujący w trakcie procesu składania zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.


§ 3
[Sposób dokonywania zakupów]
1. Kupujący może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. W przypadku gdy zamówiony Produkt jest niedostępny, Sklep powiadomi o tym fakcie Kupującego. Sklep dostarcza rzeczy bez wad, chyba że jest to wskazane w opisie produktu.
2. Złożenie zamówienia należy rozumieć jako wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.
3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny Produktów w Sklepie zawierają podatek VAT. Do ceny wskazanej na fakturze/paragonie zostaje doliczony koszt przesyłki według tabeli kosztów wysyłki zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z wyborem Kupującego.
4. Promocje w Sklepie mogą odbywać się na podstawie odrębnego Regulaminu Promocji. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia formularza prawdziwymi danymi, zgodnie ze stanem faktycznym.
6. Po wysłaniu formularza zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na adres wskazany w formularzu zawierający: dane Kupującego, przedmiot zamówienia wraz ilością egzemplarzy, ceny jednostkowe i cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki, nazwę banku oraz numer konta na który należy dokonać płatności.
7. Fundacja Jedyna Taka zastrzega sobie prawo do weryfikowania zamówień co do danych wprowadzonych do formularza, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych informacji z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane w formularzu zamówienia (e-mail, telefon). W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie poprawności danych wprowadzonych do formularza Fundacja Jedyna Taka ma prawo do anulowania zamówienia.
8. Do formularza zamówienia Kupujący wprowadza następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres miejsca stałego pobytu oraz adres na który ma być przesłany zamówiony produkt (jeżeli jest inny niż adres miejsca stałego pobytu),
c) adres poczty elektronicznej,
d) telefon.
9. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia w e-mailu przesłanym do Kupującego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
10. Potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup Produktu skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Fundacją Jedyna Taka na warunkach opisanych w Regulaminie.


§ 4
[Płatność i przesyłka]
1. Sklep realizuje zamówienia w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera jeden z kilku dostępnych sposobów wysyłki zamówienia oraz jedną z dostępnych opcji płatności:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sklep.
3. W sytuacji gdy Kupujący nie odbierze przesyłki, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania płatności – w przypadku przelewu na rachunek bankowy
5. Z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Sklep poinformuje niezwłocznie o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia i wskaże nowy termin realizacji zamówienia. Niezaakceptowanie nowego terminu przez Kupującego skutkuje odstąpieniem od umowy.


§ 5
[Odpowiedzialność Sklepu]
1. Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
2. Wobec zamówień dokonywanych przez Kupujących będących przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy.


§ 6
[Odstąpienie od umowy i reklamacja]
1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym Kupujący otrzymał produkt. Kupujący zwróci produkt bez wad.
2. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu produktu.
4. Zwrot płatności wraz z kosztami dostarczenia produktu następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego nadania.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep nie zwraca kosztów wysyłki.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest nagranie dźwiękowe lub wizualne lub produkt zapisany na informatycznym nośniku danych, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku dzienników, periodyków lub czasopism.
8. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
9. Wszelkie Reklamacje Kupujący składa na adres e-mail: fundacja@jedyna-taka.pl, pisemnie na adres siedziby Fundacji Jedyna Taka. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.


§ 7
[Przetwarzanie danych osobowych]
1. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane wyłącznie do celów realizacji zamówienia Fundacji Jedyna Taka.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Jedyna Taka.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Fundacją Jedyna Taka a Kupującym.


§ 8
[Przepisy końcowe]
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2015 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Jedyna Taka oraz na stronie internetowej Sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Kupujący może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

Ciechocinek, dnia 19.11.2015r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO (http://sklep.jedyna-taka.pl/)

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja Jedyna Taka, ul. Słowackiego 15/2, 87-720 Ciechocinek.

3. W naszym sklepie wykorzystujemy pliki cookies oraz zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą

  • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

  • Nr telefonu – Czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

  • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

  • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

  • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • Rejestracja w bazie Klientów jest konieczna dla procesu zakupu. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

  • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisie internetowym lub prześlij e – mail pod adres: fundacja@jedyna-taka.pl